မှတ်ပုံတင် ရှေ့နံပါတ်အလိုက် သိထားသင့်သည်များ

Knowledge

Unicode
မှတ်ပုံတင် ရှေ့နံပါတ်အလိုက် သိထားသင့်သည်များ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် (မှတ်ပုံတင်) ရှေ့နံပါတ်အလိုက် သိထားသင့်သည်များကိုဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တချိန်ချိန်အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်ချိန် အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေဖို့ ဖုန်းထဲမှာရှယ်ပြီးသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။

၁/ကချင်ပြည်နယ်၊ ၂/ကယားပြည်နယ်၊ ၃/ကရင်ပြည်နယ်၊ ၄/ချင်းပြည်နယ်

၅/စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ၆/တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ၇/ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊

၈/မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ၉/မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ၁၀/မွန်ပြည်နယ်၊ ၁၁/ရခိုင်ပြည်နယ်၊

hihihihihihihihihi

this is test

၁၂/ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ၁၃/ရှမ်းပြည်နယ်၊ ၁၄/ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

(၁)ကချင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၄)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၁၈)မြို့နယ်ရှိပါသည်။
၁။ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် – ၁/မကန(နိုင်) ၂။ ဝိုင်းမော်မြို့နယ် – ၁/ဝမန(နိုင်) ၃။ ချီဖွေမြို့နယ် – ၁/ခဖန(နိုင်) ၄။ ဆော့လော်မြို့နယ် – ၁/ဆလန(နိုင်) ၅။ တနိုင်းမြို့နယ် – ၁/တနန(နိုင်) ၆။ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် – ၁/အဂယ(နိုင်)

၇။ မိုးညှင်းမြို့နယ် – ၁/မညန(နိုင်) ၈။ မိုးကောင်းမြို့နယ် – ၁/မကန(နိုင်) ၉။ ဖားကန့်မြို့နယ် – ၁/ဖကန(နိုင်) ၁၀။ ဗန်းမော်မြို့နယ် – ၁/ဗမန(နိုင်) ၁၁။ ရွှေကူမြို့နယ် – ၁/ရကန(နိုင်) ၁၂။ မံစီမြို့နယ် – ၁/မစန(နိုင်) ၁၃။ မိုးမောက်မြို့နယ် – ၁/မမန(နိုင်)

၁၄။ ပူတာအိုမြို့နယ် – ၁/ပတအ(နိုင်) ၁၅။ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် – ၁/ဆပဘ(နိုင်) ၁၆။ မချမ်းဘောမြို့နယ် – ၁/မခဘ(နိုင်) ၁၇။ ခေါင်းလန်းဖူးမြို့နယ် – ၁/ခဘဒ(နိုင်) ၁၈။ နောင်မွန်းမြို့နယ် – ၁/နမန(နိုင်)

(၂)ကယားပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၂)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၇)မြို့နယ် ရှိပါသည်။
၁။ လွိုင်ကော်မြို့နယ် – ၂/လကန(နိုင်) ၂။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် – ၂/ဒမဆ(နိုင်) ၃။ ဖရူဆိုမြို့နယ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်) ၄။ ရှားတောမြို့နယ် – ၂/ရတန(နိုင်) ၅။ ဘော်လခဲမြို့နယ် – ၂/ဘလခ(နိုင်) ၆။ မယ်စဲ့မြို့နယ် – ၂/မစန(နိုင်) ၇။ ဖာဆောင်းမြို့နယ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)

(၃)ကရင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၄)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်ရှိပါသည်။

၁။ ဘားအံမြို့နယ် – ၃/ဘအန(နိုင်) ၂။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် – ၃/လဘန(နိုင်) ၃။ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် – ၃/သတန(နိုင်) ၄။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် – ၃/ကကရ(နိုင်) ၅။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် – ၃/ကဆက(နိုင်) ၆။ မြဝတီမြို့နယ် – ၃/မဝတ(နိုင်) ၇။ ဖာပွန်မြို့နယ် – ၃/ဖပန(နိုင်)

(၄)ချင်းပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၃)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၉)မြို့နယ် ရှိပါသည်။

၁။ ဟားခါးမြို့နယ် – ၄/ဟခန(နိုင်) ၂။ ထန်တလန်မြို့နယ် – ၄/ထတလ(နိုင်) ၃။ မင်းတပ်မြို့နယ် – ၄/မတန(နိုင်) ၄။ ပလက်ဝမြို့နယ် – ၄/ပလဝ(နိုင်) ၅။ မတူပီမြို့နယ် – ၄/မတပ(နိုင်) ၆။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် – ၄/ကပလ(နိုင်) ၇။ ဖလမ်းမြို့နယ် – ၄/ဖလန(နိုင်) ၈။ တီးတိန်မြို့နယ် – ၄/တတန(နိုင်) ၉။ တွန်းဇံမြို့နယ် – ၄/တဇန(နိုင်)

(၅)စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၉)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၃၇)မြို့နယ် ရှိပါသည်။
၁။ မုံရွာမြို့နယ် – ၅/မရန(နိုင်) ၂။ အရာတော်မြို့နယ် – ၅/အရတ(နိုင်) ၃။ ချောင်းဦးမြို့နယ် – ၅/ခဥတ(နိုင်) ၄။ ဘုတလင်မြို့နယ် – ၅/ဘတလ(နိုင်) ၅။ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် – ၅/စကန(နိုင်) ၆။ မြောင်မြို့နယ် – ၅/မမန(နိုင်) ၇။ မြင်းမူမြို့နယ် – ၅/မမတ(နိုင်) ၈။ ကလေးမြို့နယ် – ၅/ကလထ(နိုင်) ၉။ ကလေးဝမြို့နယ် – ၅/ကလဝ(နိုင်) ၁၀။ မင်းကင်းမြို့နယ် – ၅/မကန(နိုင်)

၁၁။ ကသာမြို့နယ် – ၅/ကသန(နိုင်) ၁၂။ အင်းတော်မြို့နယ် – ၅/အတန(နိုင်) ၁၃။ ဗန်းမောက်မြို့နယ် – ၅/ဗမန(နိုင်) ၁၄။ ကောလင်းမြို့နယ် – ၅/ကလတ(နိုင်) ၁၅။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် – ၅/ပလဘ(နိုင်) ၁၆။ ဝန်းသိုမြို့နယ် – ၅/ဝသန(နိုင်) ၁၇။ ထီးချိုင့်မြို့နယ် – ၅/ထခန(နိုင်)

၁၈။ ခန္တီးမြို့နယ် – ၅/ခတန(နိုင်) ၁၉။ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် – ၅/ဟမလ(နိုင်) ၂၀။ လေရှီးမြို့နယ် – ၅/လရန(နိုင်) ၂၁။ နန်းယွန်းမြို့နယ် – ၅/နယန(နိုင်) ၂၂။ လဟယ်မြို့နယ် – ၅/လဟန(နိုင်)

၂၃။ မော်လိုက်မြို့နယ် – ၅/မလန(နိုင်) ၂၄။ ဖောင်းပြင်မြို့နယ် – ၅/ဖပန(နိုင်) ၂၅။ ယင်းမာပင်မြို့နယ် – ၅/ယမပ(နိုင်) ၂၆။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် – ၅/ဆလက(နိုင်) ၂၇။ ပုလဲမြို့နယ် – ၅/ပလန(နိုင်) ၂၈။ ကနီမြို့နယ် – ၅/ကနန(နိုင်)

၂၉။ ရွှေဘိုမြို့နယ် – ၅/ရဘန(နိုင်) ၃၀။ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် – ၅/ဒပယ(နိုင်) ၃၁။ ကန့်ဘလူမြို့နယ် – ၅/ကဘလ(နိုင်) ၃၂။ ခင်ဦးမြို့နယ် – ၅/ခဥန(နိုင်) ၃၃။ ကျွန်းလှမြို့နယ် – ၅/ကလန(နိုင်) ၃၄။ တန့်ဆည်မြို့နယ် – ၅/တဆန(နိုင်) ၃၅။ ရေဦးမြို့နယ် – ၅/ရဥန(နိုင်) ၃၆။ ဝက်လက်မြို့နယ် – ၅/ဝလန(နိုင်) ၃၇။ တမူးမြို့နယ် – ၅/တမန(နိုင်)

(၆)တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၃)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၁၀)မြို့နယ်
၁။ ထားဝယ်မြို့နယ် – ၆/ထဝန(နိုင်) ၂။ လောင်းလုံးမြို့နယ် – ၆/လလန(နိုင်) ၃။ သရက်ချောင်းမြို့နယ် – ၆/သရခ(နိုင်) ၄။ ရေဖြူမြို့နယ် – ၆/ရဖန(နိုင်) ၅။ မြိတ်မြို့နယ် – ၆/မမန(နိုင်) ၆။ တနင်္သာရီမြို့နယ် – ၆/တသရ(နိုင်) ၇။ ကျွန်းစုမြို့နယ် – ၆/ကစန(နိုင်) ၈။ ပုလောမြို့နယ် – ၆/ပလန(နိုင်) ၉။ ကော့သောင်းမြို့နယ် – ၆/ကသန(နိုင်) ၁၀။ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် – ၆/ဘပန(နိုင်)

(၇)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၄)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၂၈)မြို့နယ်
၁။ ပဲခူးမြို့နယ် – ၇/ပခန(နိုင်) ၂။ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် – ၇/ဒဥန(နိုင်) ၃။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် – ၇/ကတခ(နိုင်) ၄။ ကဝမြို့နယ် – ၇/ကဝန(နိုင်) ၅။ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် – ၇/ညလပ(နိုင်) ၆။ ရွှေကျင်မြို့နယ် – ၇/ရကန(နိုင်) ၇။ သနပ်ပင်မြို့နယ် – ၇/သနပ(နိုင်) ၈။ ဝေါမြို့နယ် – ၇/ဝမန(နိုင်)

၉။ ပြည်မြို့နယ် – ၇/ပမန(နိုင်) ၁၀။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် – ၇/ပတန(နိုင်) ၁၁။ သဲကုန်းမြို့နယ် – ၇/သကန(နိုင်) ၁၂။ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် – ၇/ပခတ(နိုင်) ၁၃။ ပေါင်းတည်မြို့နယ် – ၇/ပတတ(နိုင်) ၁၄။ ရွှေတောင်မြို့နယ် – ၇/ရတန(နိုင်)

၁၅။ သာယာဝတီမြို့နယ် – ၇/သဝတ(နိုင်) ၁၆။ မိုးညိုမြို့နယ် – ၇/မညန(နိုင်) ၁၇။ အုတ်ဖိုမြို့နယ် – ၇/အဖန(နိုင်) ၁၈။ လက်ပံတန်းမြို့နယ် – ၇/လပတ(နိုင်) ၁၉။ မင်းလှမြို့နယ် – ၇/မလန(နိုင်) ၂၀။ နတ်တလင်းမြို့နယ် – ၇/နတလ(နိုင်) ၂၁။ ဇီးကုန်းမြို့နယ် – ၇/ဇကန(နိုင်) ၂၂။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် – ၇/ကပက(နိုင်)

၂၃။ တောင်ငူမြို့နယ် – ၇/တငန(နိုင်) ၂၄။ ထန်းတပင်မြို့နယ် – ၇/ထတပ(နိုင်) ၂၅။ ဖြူးမြို့နယ် – ၇/ဖမန(နိုင်) ၂၆။ အုတ်တွင်းမြို့နယ် – ၇/အတန(နိုင်) ၂၇။ ရေတာရှည်မြို့နယ် – ၇/ရတရ(နိုင်) ၂၈။ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် – ၇/ကကန(နိုင်)

(၈)မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၅)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၂၅)မြို့နယ်
၁။ မကွေးမြို့နယ် – ၈/မကန(နိုင်) ၂။ နတ်မောက်မြို့နယ် – ၈/နမန(နိုင်) ၃။ မြို့သစ်မြို့နယ် – ၈/မသန(နိုင်) ၄။ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် – ၈/တတက(နိုင်) ၅။ ရေနံချောင်းမြို့နယ် – ၈/ရနခ(နိုင်) ၆။ ချောက်မြို့နယ် – ၈/ခမန(နိုင်)

၇။ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် – ၈/မဘန(နိုင်) ၈။ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် – ၈/ပဖန(နိုင်) ၉။ ငဖဲမြို့နယ် – ၈/ငဖန(နိုင်) ၁၀။ စလင်းမြို့နယ် – ၈/စလန(နိုင်) ၁၁။ စေတုတ္တရာမြို့နယ် – ၈/စတရ(နိုင်) ၁၂။ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် – ၈/ဂဂန(နိုင်) ၁၃။ ထီးလင်းမြို့နယ် – ၈/ထလန(နိုင်) ၁၄။ ဆောမြို့နယ် – ၈/ဆမန(နိုင်)

၁၅။ သရက်မြို့နယ် – ၈/သရန(နိုင်) ၁၆။ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် – ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၁၇။ မင်းတုန်းမြို့နယ် – ၈/မတန(နိုင်) ၁၈။ အောင်လံမြို့နယ် – ၈/အလန(နိုင်)/မထန(နိုင်) ၁၉။ မင်းလှမြို့နယ် – ၈/မလန(နိုင်) ၂၀။ ကံမမြို့နယ် – ၈/ကမန(နိုင်)

၂၁။ ပခုက္ကူမြို့နယ် – ၈/ပခက(နိုင်) ၂၂။ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် – ၈/ဆဖန(နိုင်) ၂၃။ ပေါက်မြို့နယ် – ၈/ပမန(နိုင်) ၂၄။ မြိုင်မြို့နယ် – ၈/မမန(နိုင်) ၂၅။ ရေစကြိုမြို့နယ် – ၈/ရစက(နိုင်)

(၉)မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၇)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၂၈)မြို့နယ်
၁။ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် – ၉/အမဇ(နိုင်) ၂။ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် – ၉/ခအဇ(နိုင်) ၃။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် – ၉/ခမစ(နိုင်) ၄။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် – ၉/မဟမ(နိုင်) ၅။ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် – ၉/ပကခ(နိုင်) ၆။ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် – ၉/ပသက(နိုင်) ၇။ အမရပူရမြို့နယ် – ၉/အမရ(နိုင်)

၈။ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် – ၉/ကဆန(နိုင်) ၉။ မြစ်သားမြို့နယ် – ၉/မသန(နိုင်) ၁၀။ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် – ၉/စကတ(နိုင်) ၁၁။ တံတားဦးမြို့နယ် – ၉/တတဥ(နိုင်) ၁၂။ မိတ္ထီလာမြို့နယ် – ၉/မထလ(နိုင်) ၁၃။ မလှိုင်မြို့နယ် – ၉/မလန(နိုင်) ၁၄။ သာစည်မြို့နယ် – ၉/သစန(နိုင်) ၁၅။ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် – ၉/ဝတန(နိုင်)

၁၆။ မြင်းခြံမြို့နယ် – ၉/မခန(နိုင်) ၁၇။ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် – ၉/နထက(နိုင်) ၁၈။ ငါန်းဇွန်မြို့နယ် – ၉/ငဇန(နိုင်) ၁၉။ တောင်သာမြို့နယ် – ၉/တသန(နိုင်) ၂၀။ ညောင်ဦးမြို့နယ် – ၉/ညဥန(နိုင်) ၂၁။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် – ၉/ကပတ(နိုင်)

၂၂။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် – ၉/မမန(နိုင်)/ပဥလ(နိုင်) ၂၃။ မိုးကုတ်မြို့နယ် – ၉/မကန(နိုင်) ၂၄။ စဉ့်ကူးမြို့နယ် – ၉/စကန(နိုင်) ၂၅။ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် – ၉/သပက(နိုင်) ၂၆။ မတ္တရာမြို့နယ် – ၉/မတရ(နိုင်) ၂၇။ ရမည်းသင်းမြို့နယ် – ၉/ရမသ(နိုင်) ၂၈။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် – ၉/ပဘန(နိုင်)

(၁၀)မွန်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၂)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၁၀)မြို့နယ်
၁။ မော်လမြိုင်မြို့နယ် – ၁၀/မလမ(နိုင်) ၂။ ရေးမြို့နယ် – ၁၀/ရမန(နိုင်) ၃။ ချောင်းဆုံမြို့နယ် – ၁၀/ခဆန(နိုင်) ၄။ ကျိုက်မရောမြို့နယ် – ၁၀/ကမရ(နိုင်) ၅။ မုဒုံမြို့နယ် – ၁၀/မဒန(နိုင်) ၆။ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် – ၁၀/သဖရ(နိုင်)

၇။ သထုံမြို့နယ် – ၁၀/သထန(နိုင်) ၈။ ဘီးလင်းမြို့နယ် – ၁၀/ဘလန(နိုင်) ၉။ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် – ၁၀/ကထန(နိုင်) ၁၀။ ပေါင်မြို့နယ် – ၁၀/ပမန(နိုင်)

(၁၁)ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၅)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၁၇)မြို့နယ်
၁။ စစ်တွေမြို့နယ် – ၁၁/စတန(နိုင်) ၂။ ပေါက်တောမြို့နယ် – ၁၁/ပတန(နိုင်) ၃။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် – ၁၁/ပဏတ(နိုင်) ၄။ ရသေ့တောင်မြို့နယ် – ၁၁/ရသတ(နိုင်) ၅။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် – ၁၁/ကဖန(နိုင်) ၆။ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် – ၁၁/ရဗန(နိုင်) ၇။ အမ်းမြို့နယ် – ၁၁/အမန(နိုင်) ၈။ မာန်အောင်မြို့နယ် – ၁၁/မအန(နိုင်)

၉။ မြောက်ဦးမြို့နယ် – ၁၁/မဥန(နိုင်) ၁၀။ မြေပုံမြို့နယ် – ၁၁/မပတ(နိုင်) ၁၁။ မင်းပြားမြို့နယ် – ၁၁/မပန(နိုင်) ၁၂။ ကျောက်တော်မြို့နယ် – ၁၁/ကတန(နိုင်) ၁၃။ သံတွဲမြို့နယ် – ၁၁/သတန(နိုင်) ၁၄။ တောင်ကုတ်မြို့နယ် – ၁၁/တကန(နိုင်) ၁၅။ ဂွမြို့နယ် – ၁၁/ဂမန(နိုင်) ၁၆။ မောင်တောမြို့နယ် – ၁၁/မတန(နိုင်) ၁၇။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် – ၁၁/ဘသတ(နိုင်)

(၁၂)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၄)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၄၅)မြို့နယ်
၁။ တာမွေမြို့နယ် – ၁၂/တမန(နိုင်) ၂။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် – ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၃။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် – ၁၂/ဒဂဆ(နိုင်) ၄။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် – ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၅။ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် – ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၆။ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် – ၁၂/ဒဂရ(နိုင်) ၇။ ဒေါပုံမြို့နယ် – ၁၂/ဒပန(နိုင်) ၈။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် – ၁၂/ပဇတ(နိုင်) ၉။ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် – ၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၁၀။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် – ၁၂/ဥကမ(နိုင်)

၁၁။ ရန်ကင်းမြို့နယ် – ၁၂/ရကန(နိုင်) ၁၂။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် – ၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၃။ သာကေတမြို့နယ် – ၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၄။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် – ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၁၅။ တိုက်ကြီးမြို့နယ် – ၁၂/တကန(နိုင်) ၁၆။ ထန်းတပင်မြို့နယ် – ၁၂/ထတပ(နိုင်) ၁၇။ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် – ၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၈။ မှော်ဘီမြို့နယ် – ၁၂/မဘန(နိုင်) ၁၉။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် – ၁၂/ရပသ(နိုင်) ၂၀။ လှည်းကူးမြို့နယ် – ၁၂/လကန(နိုင်)

၂၁။ လှိုင်သာယာမြို့နယ် – ၁၂/လသယ(နိုင်) ၂၂။ အင်းစိန်မြို့နယ် – ၁၂/အစန(နိုင်) ၂၃။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် – ၁၂/ကတန(နိုင်) ၂၄။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် – ၁၂/ကခက(နိုင်) ၂၅။ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် – ၁၂/ကကက(နိုင်) ၂၆။ ကော့မှူးမြို့နယ် – ၁၂/ကမန(နိုင်) ၂၇။ ခရမ်းမြို့နယ် – ၁၂/ခရန(နိုင်) ၂၈။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် – ၁၂/ဆကခ(နိုင်) ၂၉။ တွံတေးမြို့နယ် – ၁၂/တတန(နိုင်) ၃၀။ ဒလမြို့နယ် – ၁၂/ဒလန(နိုင်)

၃၁။ သန်လျင်မြို့နယ် – ၁၂/သလန(နိုင်) ၃၂။ သုံးခွမြို့နယ် – ၁၂/သခန(နိုင်) ၃၃။ ကမာရွတ်မြို့နယ် – ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၃၄။ ကျောက်တံတားမြို့နယ် – ၁၂/ကတတ(နိုင်) ၃၅။ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် – ၁၂/ကမတ(နိုင်) ၃၆။ စမ်းချောင်းမြို့နယ် – ၁၂/စခန(နိုင်) ၃၇။ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် – ၁၂/ဆကန(နိုင်)(ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ဖျက်သိမ်းပြီး)

၃၈။ ဒဂုံမြို့နယ် – ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၃၉။ ဗဟန်းမြို့နယ် – ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၄၀။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် – ၁၂/မရက(နိုင်) ၄၁။ လမ်းမတော်မြို့နယ် – ၁၂/လမတ(နိုင်) ၄၂။ လသာမြို့နယ် – ၁၂/လသန(နိုင်) ၄၃။ လှိုင်မြို့နယ် – ၁၂/လမန(နိုင်) ၄၄။ အလုံမြို့နယ် – ၁၂/အလန(နိုင်) ၄၅။ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် – ၁၂/ပဘတ(နိုင်)

(၁၃)ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ခရိုင်(၁၃)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၅၀)မြို့နယ်
၁။ တောင်ကြီးမြို့နယ် – ၁၃/တကန(နိုင်) ၂။ ဆီဆိုင်မြို့နယ် – ၁၃/ဆဆန(နိုင်) ၃။ ကလောမြို့နယ် – ၁၃/ကလန(နိုင်) ၄။ ရပ်စောက်မြို့နယ် – ၁၃/ရစန(နိုင်) ၅။ ညောင်ရွှေမြို့နယ် – ၁၃/ညရန(နိုင်) ၆။ ပင်းတယမြို့နယ် – ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၇။ ပင်လောင်းမြို့နယ် – ၁၃/ပလန(နိုင်) ၈။ ရွာငံမြို့နယ် – ၁၃/ရငန(နိုင်) ၉။ ဖယ်ခုံမြို့နယ် – ၁၃/ဖခန(နိုင်) ၁၀။ ဟိုပုံးမြို့နယ် – ၁၃/ဟပန(နိုင်)

၁၁။ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် – ၁၃/ကတန(နိုင်) ၁၂။ မိုင်းခတ်မြို့နယ် – ၁၃/မခန(နိုင်) ၁၃။ မိုင်းယန်းမြို့နယ် – ၁၃/မယန(နိုင်) ၁၄။ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် – ၁၃/မပတ(နိုင်) ၁၅။ တာချီလိတ်မြို့နယ် – ၁၃/တခလ(နိုင်) ၁၆။ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် – ၁၃/မဖန(နိုင်) ၁၇။ မိုင်းယောင်းမြို့နယ် – ၁၃/မယတ(နိုင်) ၁၈။ မက်မန်းမြို့နယ် – ၁၃/ပယန(နိုင်) ၁၉။ မိုးမိတ်မြို့နယ် – ၁၃/မမတ(နိုင်) ၂၀။ မဘိမ်းမြို့နယ် – ၁၃/မဘန(နိုင်)

၂၁။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် – ၁၃/မဆန(နိုင်) ၂၂။ မိုင်းတုံမြို့နယ် – ၁၃/မတန(နိုင်) ၂၃။ မူဆယ်မြို့နယ် – ၁၃/မဆတ(နိုင်) ၂၄။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် – ၁၃/ကခန(နိုင်) ၂၅။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် – ၁၃/နခန(နိုင်) ၂၆။ လင်းခေးမြို့နယ် – ၁၃/လခတ(နိုင်) ၂၇။ မိုးနဲမြို့နယ် – ၁၃/မနန(နိုင်) ၂၈။ မိုင်းပန်မြို့နယ် – ၁၃/မပန(နိုင်) ၂၉။ မောက်မယ်မြို့နယ် – ၁၃/မမန(နိုင်)

၃၀။ လွိုင်လင်မြို့နယ် – ၁၃/လလန(နိုင်) ၃၁။ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် – ၁၃/ကဟန(နိုင်) ၃၂။ လဲချားမြို့နယ် – ၁၃/လခန(နိုင်) ၃၃။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် – ၁၃/မကန(နိုင်) ၃၄။ မိုင်းရှူးမြို့နယ် – ၁၃/မရန(နိုင်) ၃၅။ ကျေးသီးမြို့နယ် – ၁၃/ကသန(နိုင်) ၃၆။ နမ့်စန်မြို့နယ် – ၁၃/နစန(နိုင်)

၃၇။ လားရှိုးမြို့နယ် – ၁၃/လရန(နိုင်) ၃၈။ သိန္နီမြို့နယ် – ၁၃/သနန(နိုင်) ၃၉။ ကွမ်းလုံမြို့နယ် – ၁၃/ကလန(နိုင်) ၄၀။ မိုင်းရယ်မြို့နယ် – ၁၃/မရတ(နိုင်) ၄၁။ တန့်ယန်းမြို့နယ် – ၁၃/တယန(နိုင်) ၄၂။ ကျောက်မဲမြို့နယ် – ၁၃/ကမန(နိုင်) ၄၃။ သီပေါမြို့နယ် – ၁၃/သပန(နိုင်)

၄၄။ မန်တုံမြို့နယ် – ၁၃/မတတ(နိုင်) ၄၅။ နမ့်ဆန်မြို့နယ် – ၁၃/နဆန(နိုင်) ၄၆။ နမ္မတူမြို့နယ် – ၁၃/နမတ(နိုင်) ၄၇။ နောင်ချိုမြို့နယ် – ၁၃/နခတ(နိုင်) ၄၈။ လောက်ကိုင်မြို့နယ် – ၁၃/လကန(နိုင်) ၄၉။ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် – ၁၃/ကကန(နိုင်) ၅၀။ ဟိုပန်မြို့နယ် – ၁၃/ဟပန(နိုင်)

(၁၄)ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၆)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၂၆)မြို့နယ်

၁။ ပုသိမ်မြို့နယ် – ၁၄/ပသန(နိုင်) ၂။ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် – ၁၄/ကကထ(နိုင်) ၃။ ကျုံပျော်မြို့နယ် – ၁၄/ကပန(နိုင်) ၄။ ငပုတောမြို့နယ် – ၁၄/ငပတ(နိုင်) ၅။ သာပေါင်းမြို့နယ် – ၁၄/သပန(နိုင်) ၆။ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် – ၁၄/ကကန(နိုင်) ၇။ ရေကြည်မြို့နယ် – ၁၄/ရကန(နိုင်)

၈။ မအူပင်မြို့နယ် – ၁၄/မအပ(နိုင်) ၉။ ဓနုဖြူမြို့နယ် – ၁၄/ဓနဖ(နိုင်) ၁၀။ ပန်းတနော်မြို့နယ် – ၁၄/ပတန(နိုင်) ၁၁။ ညောင်တုန်းမြို့နယ် – ၁၄/ညတန(နိုင်) ၁၂။ ဟင်္သာတမြို့နယ် – ၁၄/ဟသတ(နိုင်) ၁၃။ ဇလွန်မြို့နယ် – ၁၄/ဇလန(နိုင်) ၁၄။ ကြံခင်းမြို့နယ် – ၁၄/ကခန(နိုင်) ၁၅။ မြန်အောင်မြို့နယ် – ၁၄/မအန(နိုင်) ၁၆။ အင်္ဂပူမြို့နယ် – ၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၇။ လေးမျက်နှာမြို့နယ် – ၁၄/လမန(နိုင်)

၁၈။ မြောင်းမြမြို့နယ် – ၁၄/မမန(နိုင်) ၁၉။ ဝါးခယ်မမြို့နယ် – ၁၄/ဝခမ(နိုင်) ၂၀။ အိမ်မဲမြို့နယ် – ၁၄/အမန(နိုင်) ၂၁။ ဖျာပုံမြို့နယ် – ၁၄/ဖပန(နိုင်) ၂၂။ ဘိုကလေးမြို့နယ် – ၁၄/ဘကလ(နိုင်) ၂၃။ ဒေးဒရဲမြို့နယ် – ၁၄/ဒဒရ(နိုင်) ၂၄။ ကျိုက်လတ်မြို့နယ် – ၁၄/ကလန(နိုင်) ၂၅။ လပွတ္တာမြို့နယ် – ၁၄/လပတ(နိုင်) ၂၆။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် – ၁၄/မမက(နိုင်)

နေပြည်တော်တွင် ခရိုင်(၂)ခရိုင်၊ မြို့နယ် (၈)မြို့နယ်

၁။ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် – ၉/ဒခသ(နိုင်) ၂။ လယ်ဝေးမြို့နယ် – ၉/လဝန(နိုင်) ၃။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် – ၉/ပမန(နိုင်) ၄။ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် – ၉/ဇဗသ(နိုင်) ၅။ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် – ၉/ဥတသ(နိုင်) ၆။ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် – ၉/ပဗသ(နိုင်) ၇။ တပ်ကုန်းမြို့နယ် – ၉/တကန(နိုင်) ၈။ ဇေယျာသီရိမြို့နယ် – ၉/ဇယသ(နိုင်)

လိုအပ်သည်များရှိပါက ကွန်းမင့်တွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြောပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။

ခရစ်ဒစ်မူရင်း

Zawgyi

မွတ္ပုံတင္ ေရွ႕နံပါတ္အလိုက္ သိထားသင့္သည္မ်ား

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ (မွတ္ပုံတင္) ေရွ႕နံပါတ္အလိုက္ သိထားသင့္သည္မ်ားကိုဗဟုသုတအျဖစ္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္အသုံးဝင္လာပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ခ်ိန္ အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ေစဖို႔ ဖုန္းထဲမွာရွယ္ၿပီးသိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။

၁/ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂/ကယားျပည္နယ္၊ ၃/ကရင္ျပည္နယ္၊ ၄/ခ်င္းျပည္နယ္

၅/စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၆/တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၇/ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊

၈/မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၉/မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၀/မြန္ျပည္နယ္၊ ၁၁/ရခိုင္ျပည္နယ္၊

၁၂/ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၃/ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၁၄/ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(၁)ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၄)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၈)ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါသည္။
၁။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မကန(ႏိုင္) ၂။ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ဝမန(ႏိုင္) ၃။ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ခဖန(ႏိုင္) ၄။ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ဆလန(ႏိုင္) ၅။ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁/တနန(ႏိုင္) ၆။ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/အဂယ(ႏိုင္)

၇။ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မညန(ႏိုင္) ၈။ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မကန(ႏိုင္) ၉။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ဖကန(ႏိုင္) ၁၀။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ဗမန(ႏိုင္) ၁၁။ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ရကန(ႏိုင္) ၁၂။ မံစီၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မစန(ႏိုင္) ၁၃။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မမန(ႏိုင္)

၁၄။ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ပတအ(ႏိုင္) ၁၅။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ဆပဘ(ႏိုင္) ၁၆။ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ – ၁/မခဘ(ႏိုင္) ၁၇။ ေခါင္းလန္းဖူးၿမိဳ႕နယ္ – ၁/ခဘဒ(ႏိုင္) ၁၈။ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁/နမန(ႏိုင္)

(၂)ကယားျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၂)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါသည္။
၁။ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၂/လကန(ႏိုင္) ၂။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ – ၂/ဒမဆ(ႏိုင္) ၃။ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ – ၂/ဖရဆ(ႏိုင္) ၄။ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ – ၂/ရတန(ႏိုင္) ၅။ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ – ၂/ဘလခ(ႏိုင္) ၆။ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ – ၂/မစန(ႏိုင္) ၇။ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၂/ဖဆန(ႏိုင္)

(၃)ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၄)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါသည္။

၁။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ – ၃/ဘအန(ႏိုင္) ၂။ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ – ၃/လဘန(ႏိုင္) ၃။ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၃/သတန(ႏိုင္) ၄။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၃/ကကရ(ႏိုင္) ၅။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၃/ကဆက(ႏိုင္) ၆။ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ – ၃/မဝတ(ႏိုင္) ၇။ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၃/ဖပန(ႏိုင္)

(၄)ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၃)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါသည္။

၁။ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ – ၄/ဟခန(ႏိုင္) ၂။ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၄/ထတလ(ႏိုင္) ၃။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၄/မတန(ႏိုင္) ၄။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ – ၄/ပလဝ(ႏိုင္) ၅။ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ – ၄/မတပ(ႏိုင္) ၆။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၄/ကပလ(ႏိုင္) ၇။ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၄/ဖလန(ႏိုင္) ၈။ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၄/တတန(ႏိုင္) ၉။ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ – ၄/တဇန(ႏိုင္)

(၅)စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၉)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၇)ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါသည္။
၁။ မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္ – ၅/မရန(ႏိုင္) ၂။ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/အရတ(ႏိုင္) ၃။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ခဥတ(ႏိုင္) ၄။ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဘတလ(ႏိုင္) ၅။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/စကန(ႏိုင္) ၆။ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/မမန(ႏိုင္) ၇။ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ – ၅/မမတ(ႏိုင္) ၈။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကလထ(ႏိုင္) ၉။ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကလဝ(ႏိုင္) ၁၀။ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/မကန(ႏိုင္)

၁၁။ ကသာၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကသန(ႏိုင္) ၁၂။ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/အတန(ႏိုင္) ၁၃။ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဗမန(ႏိုင္) ၁၄။ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကလတ(ႏိုင္) ၁၅။ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ပလဘ(ႏိုင္) ၁၆။ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဝသန(ႏိုင္) ၁၇။ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ထခန(ႏိုင္)

၁၈။ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ခတန(ႏိုင္) ၁၉။ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဟမလ(ႏိုင္) ၂၀။ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/လရန(ႏိုင္) ၂၁။ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/နယန(ႏိုင္) ၂၂။ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/လဟန(ႏိုင္)

၂၃။ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/မလန(ႏိုင္) ၂၄။ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဖပန(ႏိုင္) ၂၅။ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ယမပ(ႏိုင္) ၂၆။ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဆလက(ႏိုင္) ၂၇။ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ပလန(ႏိုင္) ၂၈။ ကနီၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကနန(ႏိုင္)

၂၉။ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ရဘန(ႏိုင္) ၃၀။ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဒပယ(ႏိုင္) ၃၁။ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကဘလ(ႏိုင္) ၃၂။ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ခဥန(ႏိုင္) ၃၃။ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ကလန(ႏိုင္) ၃၄။ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/တဆန(ႏိုင္) ၃၅။ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ရဥန(ႏိုင္) ၃၆။ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၅/ဝလန(ႏိုင္) ၃၇။ တမူးၿမိဳ႕နယ္ – ၅/တမန(ႏိုင္)

(၆)တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၃)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ထဝန(ႏိုင္) ၂။ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ – ၆/လလန(ႏိုင္) ၃။ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၆/သရခ(ႏိုင္) ၄။ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ရဖန(ႏိုင္) ၅။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၆/မမန(ႏိုင္) ၆။ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ – ၆/တသရ(ႏိုင္) ၇။ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ကစန(ႏိုင္) ၈။ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ပလန(ႏိုင္) ၉။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ကသန(ႏိုင္) ၁၀။ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၆/ဘပန(ႏိုင္)

(၇)ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၄)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၈)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ပခန(ႏိုင္) ၂။ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ဒဥန(ႏိုင္) ၃။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ကတခ(ႏိုင္) ၄။ ကဝၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ကဝန(ႏိုင္) ၅။ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ညလပ(ႏိုင္) ၆။ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ရကန(ႏိုင္) ၇။ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/သနပ(ႏိုင္) ၈။ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ဝမန(ႏိုင္)

၉။ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ပမန(ႏိုင္) ၁၀။ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ပတန(ႏိုင္) ၁၁။ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/သကန(ႏိုင္) ၁၂။ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ပခတ(ႏိုင္) ၁၃။ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ပတတ(ႏိုင္) ၁၄။ ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ရတန(ႏိုင္)

၁၅။ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ – ၇/သဝတ(ႏိုင္) ၁၆။ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ – ၇/မညန(ႏိုင္) ၁၇။ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ – ၇/အဖန(ႏိုင္) ၁၈။ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/လပတ(ႏိုင္) ၁၉။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ – ၇/မလန(ႏိုင္) ၂၀။ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/နတလ(ႏိုင္) ၂၁။ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ဇကန(ႏိုင္) ၂၂။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ကပက(ႏိုင္)

၂၃။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ – ၇/တငန(ႏိုင္) ၂၄။ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ထတပ(ႏိုင္) ၂၅။ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ဖမန(ႏိုင္) ၂၆။ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၇/အတန(ႏိုင္) ၂၇။ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ရတရ(ႏိုင္) ၂၈။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၇/ကကန(ႏိုင္)

(၈)မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၅)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မကန(ႏိုင္) ၂။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/နမန(ႏိုင္) ၃။ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မသန(ႏိုင္) ၄။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၈/တတက(ႏိုင္) ၅။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ရနခ(ႏိုင္) ၆။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ခမန(ႏိုင္)

၇။ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မဘန(ႏိုင္) ၈။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ပဖန(ႏိုင္) ၉။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ငဖန(ႏိုင္) ၁၀။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၈/စလန(ႏိုင္) ၁၁။ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ – ၈/စတရ(ႏိုင္) ၁၂။ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ဂဂန(ႏိုင္) ၁၃။ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ထလန(ႏိုင္) ၁၄။ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ဆမန(ႏိုင္)

၁၅။ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/သရန(ႏိုင္) ၁၆။ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ဆပဝ(ႏိုင္) ၁၇။ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မတန(ႏိုင္) ၁၈။ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ – ၈/အလန(ႏိုင္)/မထန(ႏိုင္) ၁၉။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မလန(ႏိုင္) ၂၀။ ကံမၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ကမန(ႏိုင္)

၂၁။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ပခက(ႏိုင္) ၂၂။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ဆဖန(ႏိုင္) ၂၃။ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ပမန(ႏိုင္) ၂၄။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၈/မမန(ႏိုင္) ၂၅။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ – ၈/ရစက(ႏိုင္)

(၉)မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၇)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၈)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ – ၉/အမဇ(ႏိုင္) ၂။ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ခအဇ(ႏိုင္) ၃။ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ခမစ(ႏိုင္) ၄။ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မဟမ(ႏိုင္) ၅။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ပကခ(ႏိုင္) ၆။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ပသက(ႏိုင္) ၇။ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ – ၉/အမရ(ႏိုင္)

၈။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ကဆန(ႏိုင္) ၉။ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မသန(ႏိုင္) ၁၀။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/စကတ(ႏိုင္) ၁၁။ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/တတဥ(ႏိုင္) ၁၂။ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မထလ(ႏိုင္) ၁၃။ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မလန(ႏိုင္) ၁၄။ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/သစန(ႏိုင္) ၁၅။ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ဝတန(ႏိုင္)

၁၆။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မခန(ႏိုင္) ၁၇။ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/နထက(ႏိုင္) ၁၈။ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ငဇန(ႏိုင္) ၁၉။ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ – ၉/တသန(ႏိုင္) ၂၀။ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ညဥန(ႏိုင္) ၂၁။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ကပတ(ႏိုင္)

၂၂။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မမန(ႏိုင္)/ပဥလ(ႏိုင္) ၂၃။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မကန(ႏိုင္) ၂၄။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/စကန(ႏိုင္) ၂၅။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ – ၉/သပက(ႏိုင္) ၂၆။ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ – ၉/မတရ(ႏိုင္) ၂၇။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ရမသ(ႏိုင္) ၂၈။ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ပဘန(ႏိုင္)

(၁၀)မြန္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၂)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/မလမ(ႏိုင္) ၂။ ေရးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ရမန(ႏိုင္) ၃။ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ခဆန(ႏိုင္) ၄။ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ကမရ(ႏိုင္) ၅။ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/မဒန(ႏိုင္) ၆။ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/သဖရ(ႏိုင္)

၇။ သထုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/သထန(ႏိုင္) ၈။ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ဘလန(ႏိုင္) ၉။ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ကထန(ႏိုင္) ၁၀။ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၀/ပမန(ႏိုင္)

(၁၁)ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၅)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/စတန(ႏိုင္) ၂။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ပတန(ႏိုင္) ၃။ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ပဏတ(ႏိုင္) ၄။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ရသတ(ႏိုင္) ၅။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ကဖန(ႏိုင္) ၆။ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ရဗန(ႏိုင္) ၇။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/အမန(ႏိုင္) ၈။ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/မအန(ႏိုင္)

၉။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/မဥန(ႏိုင္) ၁၀။ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/မပတ(ႏိုင္) ၁၁။ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/မပန(ႏိုင္) ၁၂။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ကတန(ႏိုင္) ၁၃။ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/သတန(ႏိုင္) ၁၄။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/တကန(ႏိုင္) ၁၅။ ဂြၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ဂမန(ႏိုင္) ၁၆။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/မတန(ႏိုင္) ၁၇။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၁/ဘသတ(ႏိုင္)

(၁၂)ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၄)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၅)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/တမန(ႏိုင္) ၂။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္) ၃။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒဂဆ(ႏိုင္) ၄။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္) ၅။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္) ၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္) ၇။ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒပန(ႏိုင္) ၈။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ပဇတ(ႏိုင္) ၉။ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဗတထ(ႏိုင္) ၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)

၁၁။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ရကန(ႏိုင္) ၁၂။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/သဃက(ႏိုင္) ၁၃။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/သကတ(ႏိုင္) ၁၄။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/မဂတ(ႏိုင္) ၁၅။ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/တကန(ႏိုင္) ၁၆။ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ထတပ(ႏိုင္) ၁၇။ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္) ၁၈။ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/မဘန(ႏိုင္) ၁၉။ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ရပသ(ႏိုင္) ၂၀။ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/လကန(ႏိုင္)

၂၁။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/လသယ(ႏိုင္) ၂၂။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/အစန(ႏိုင္) ၂၃။ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကတန(ႏိုင္) ၂၄။ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကခက(ႏိုင္) ၂၅။ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကကက(ႏိုင္) ၂၆။ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကမန(ႏိုင္) ၂၇။ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ခရန(ႏိုင္) ၂၈။ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဆကခ(ႏိုင္) ၂၉။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/တတန(ႏိုင္) ၃၀။ ဒလၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒလန(ႏိုင္)

၃၁။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/သလန(ႏိုင္) ၃၂။ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/သခန(ႏိုင္) ၃၃။ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကမရ(ႏိုင္) ၃၄။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကတတ(ႏိုင္) ၃၅။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ကမတ(ႏိုင္) ၃၆။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/စခန(ႏိုင္) ၃၇။ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဆကန(ႏိုင္)(ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး)

၃၈။ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဒဂန(ႏိုင္) ၃၉။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္) ၄၀။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/မရက(ႏိုင္) ၄၁။ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/လမတ(ႏိုင္) ၄၂။ လသာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/လသန(ႏိုင္) ၄၃။ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/လမန(ႏိုင္) ၄၄။ အလုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/အလန(ႏိုင္) ၄၅။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၂/ပဘတ(ႏိုင္)

(၁၃)ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္(၁၃)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၅၀)ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/တကန(ႏိုင္) ၂။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ဆဆန(ႏိုင္) ၃။ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကလန(ႏိုင္) ၄။ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ရစန(ႏိုင္) ၅။ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ညရန(ႏိုင္) ၆။ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ပတယ(ႏိုင္) ၇။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ပလန(ႏိုင္) ၈။ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ရငန(ႏိုင္) ၉။ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ဖခန(ႏိုင္) ၁၀။ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ဟပန(ႏိုင္)

၁၁။ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကတန(ႏိုင္) ၁၂။ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မခန(ႏိုင္) ၁၃။ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မယန(ႏိုင္) ၁၄။ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မပတ(ႏိုင္) ၁၅။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/တခလ(ႏိုင္) ၁၆။ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မဖန(ႏိုင္) ၁၇။ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မယတ(ႏိုင္) ၁၈။ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ပယန(ႏိုင္) ၁၉။ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မမတ(ႏိုင္) ၂၀။ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မဘန(ႏိုင္)

၂၁။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မဆန(ႏိုင္) ၂၂။ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မတန(ႏိုင္) ၂၃။ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မဆတ(ႏိုင္) ၂၄။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကခန(ႏိုင္) ၂၅။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/နခန(ႏိုင္) ၂၆။ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/လခတ(ႏိုင္) ၂၇။ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မနန(ႏိုင္) ၂၈။ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မပန(ႏိုင္) ၂၉။ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မမန(ႏိုင္)

၃၀။ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/လလန(ႏိုင္) ၃၁။ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကဟန(ႏိုင္) ၃၂။ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/လခန(ႏိုင္) ၃၃။ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မကန(ႏိုင္) ၃၄။ မိုင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မရန(ႏိုင္) ၃၅။ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကသန(ႏိုင္) ၃၆။ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/နစန(ႏိုင္)

၃၇။ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/လရန(ႏိုင္) ၃၈။ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/သနန(ႏိုင္) ၃၉။ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကလန(ႏိုင္) ၄၀။ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မရတ(ႏိုင္) ၄၁။ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/တယန(ႏိုင္) ၄၂။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကမန(ႏိုင္) ၄၃။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/သပန(ႏိုင္)

၄၄။ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/မတတ(ႏိုင္) ၄၅။ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/နဆန(ႏိုင္) ၄၆။ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/နမတ(ႏိုင္) ၄၇။ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/နခတ(ႏိုင္) ၄၈။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/လကန(ႏိုင္) ၄၉။ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ကကန(ႏိုင္) ၅၀။ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၃/ဟပန(ႏိုင္)

(၁၄)ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္(၆)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၆)ၿမိဳ႕နယ္

၁။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ပသန(ႏိုင္) ၂။ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ကကထ(ႏိုင္) ၃။ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ကပန(ႏိုင္) ၄။ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ငပတ(ႏိုင္) ၅။ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/သပန(ႏိုင္) ၆။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ကကန(ႏိုင္) ၇။ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ရကန(ႏိုင္)

၈။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/မအပ(ႏိုင္) ၉။ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဓနဖ(ႏိုင္) ၁၀။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ပတန(ႏိုင္) ၁၁။ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ညတန(ႏိုင္) ၁၂။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဟသတ(ႏိုင္) ၁၃။ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဇလန(ႏိုင္) ၁၄။ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ကခန(ႏိုင္) ၁၅။ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/မအန(ႏိုင္) ၁၆။ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/အဂပ(ႏိုင္) ၁၇။ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/လမန(ႏိုင္)

၁၈။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/မမန(ႏိုင္) ၁၉။ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဝခမ(ႏိုင္) ၂၀။ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/အမန(ႏိုင္) ၂၁။ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဖပန(ႏိုင္) ၂၂။ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဘကလ(ႏိုင္) ၂၃။ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ဒဒရ(ႏိုင္) ၂၄။ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/ကလန(ႏိုင္) ၂၅။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/လပတ(ႏိုင္) ၂၆။ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၁၄/မမက(ႏိုင္)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခ႐ိုင္(၂)ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၈)ၿမိဳ႕နယ္

၁။ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ဒခသ(ႏိုင္) ၂။ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ – ၉/လဝန(ႏိုင္) ၃။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ပမန(ႏိုင္) ၄။ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ဇဗသ(ႏိုင္) ၅။ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ဥတသ(ႏိုင္) ၆။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ပဗသ(ႏိုင္) ၇။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ – ၉/တကန(ႏိုင္) ၈။ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ – ၉/ဇယသ(ႏိုင္)

လိုအပ္သည္မ်ားရွိပါက ကြန္းမင့္တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေျပာေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္။

ခရစ္ဒစ္မူရင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published.